Women’s Health Associates tuân th lut dân quyn hin hành ca Liên bang và không phân bit đi x da trên chng tc, màu da, ngun gc quc gia, đ tui, khuyết tt, hoc gii tính.

CHÚ Ý:  Nếu bn nói Tiếng Vit, có các dch v h tr ngôn ng min phí dành cho bn.  Gi s 1-208-906-2996  (TTY: 1-800-377-3529).