Women’s Health Associates ले उपयुक्त संघीय अधिकारको व्यवस्थासँगै पालन गर्छ वंश, रङ, राष्ट्रियता, उमेर, अपाङ्गता वा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्दैन

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध फोन गर्नुहोस् 1-208-906-2996 (टिटिवाइ: 1-800-377-3529)