Urwego Women’s Health Assocaites rurubaha amategeko ya Reta Zunze Ubumwe arengera uburenganzira bw'abanyagihugu kandi ata kuvangura rukora rwishimikije ubwoko, ibara ry'urukoba, amamuko, imyaka, ubumuga, canke igitsina. 


ICITONDERWA:  Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu.  Woterefona 1-208-906-2996 (TTY: 1-800-377-3529).